ហាងលក់ទំនិញរបស់យើង

ហាងទំនិញទូទៅដំបូងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានសម្លៀកបំពាក់សំលៀកបំពាក់និងគ្រឿងសង្ហារិមរស់នៅចាំបាច់សម្រាប់អតិថិជន។

យីហោផ្តាច់មុខរបស់ អុីអន

ហាងទំនិញទូទៅដំបូងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានសម្លៀកបំពាក់សំលៀកបំពាក់និងគ្រឿងសង្ហារិមរស់នៅចាំបាច់សម្រាប់អតិថិជន។

ព្រឹត្តិការណ៍និងការផ្សព្វផ្សាយ

ហាងទំនិញទូទៅដំបូងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានសម្លៀកបំពាក់សំលៀកបំពាក់និងគ្រឿងសង្ហារិមរស់នៅចាំបាច់សម្រាប់អតិថិជន។

Annabell Conroy 1
Annabell Conroy 1 HOME COORDY #132, Street Sothearos, Sangkat Tonle Bassac Khan Chamkarmon 01 Jun 8:00AM - 4 Jun 10:00PM
Allie Luettgen
Allie Luettgen HOME COORDY #132, Street Sothearos, Sangkat Tonle Bassac Khan Chamkarmon 01 Jun 8:00AM - 4 Jun 10:00PM
Cruz Konopelski
Cruz Konopelski AEON GMS Street Sothearos, Sangka 01 Jun 8:00AM - 4 Jun 10:00PM
Albin Mueller
Albin Mueller TOP VALU 43585 Pfeffer Mews 2020-04-15 13:23:56
Clifton Osinski
Clifton Osinski MAX VALU 854 Fausto Canyon 2021-04-27 12:01:15

បេ​សកម្ម​របស់​យើង

ហាងទំនិញទូទៅដំបូងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានសម្លៀកបំពាក់សំលៀកបំពាក់និងគ្រឿងសង្ហារិមរស់នៅចាំបាច់សម្រាប់អតិថិជន។

Human Solutions Executive
2022-01-29 00:00:00 Human Solutions Executive
Chief Research Executive
2020-06-19 00:00:00 Chief Research Executive

ស្វែងរកការងារ

ហាងទំនិញទូទៅដំបូងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានសម្លៀកបំពាក់សំលៀកបំពាក់និងគ្រឿងសង្ហារិមរស់នៅចាំបាច់សម្រាប់អតិថិជន។

e-Commerce
1$ - 2$ ផុតកំណត់: 28 Feb 2021
Principal Identity Facilitator Information Technology
169$ - 253$ ផុតកំណត់: 15 Feb 2020
Corporate Implementation Specialist Human Resources
103$ - 75$ ផុតកំណត់: 09 Apr 2020
IT Information Technology
200$ - 300$ ផុតកំណត់: 28 Feb 2021
Human Communications Representative Human Resources
36$ - 444$ ផុតកំណត់: 18 Jan 2022
Marketing Marketing
100$ - 200$ ផុតកំណត់: 16 Feb 2021