ផ្នែក
e-Commerce
ប្រាក់ខែ
1$ - 2$
កាលបរិច្ឆេទបិទ
28 Feb 2021
AEON GMS
#132, Street Sothearos, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

ពិ​ព៌​ណ​នា​ពី​ការងារ

តម្រូវការការងារ

អាសយដ្ឋាន និងលេខទំនាក់ទំនង

  • អ្នក​ដែល​អាច​ទាក់ទង​បាន: Recruitment Team
  • លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង: 023 988 580 / 0965 979 021
  • អ៊ីមែល: recruitment@aeoncambodia.com.kh