អាជីវកម្ម

ហាងទំនិញទូទៅដំបូងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានសម្លៀកបំពាក់សំលៀកបំពាក់និងគ្រឿងសង្ហារិមរស់នៅចាំបាច់សម្រាប់អតិថិជន។

General Merchandise Store

យីហោផ្តាច់មុខរបស់ អុីអន

ហាងទំនិញទូទៅដំបូងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានសម្លៀកបំពាក់សំលៀកបំពាក់និងគ្រឿងសង្ហារិមរស់នៅចាំបាច់សម្រាប់អតិថិជន។

ព្រឹត្តិការណ៍និងការផ្សព្វផ្សាយ

ហាងទំនិញទូទៅដំបូងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានសម្លៀកបំពាក់សំលៀកបំពាក់និងគ្រឿងសង្ហារិមរស់នៅចាំបាច់សម្រាប់អតិថិជន។

Khmer New Year Promotion
Khmer New Year Promotion AEON Phnom Penh Store #132, Street Sothearos, Sangkat Tonle Bassac Khan Chamkarmon, Phnom Penh 16 March - 18 April (8:00AM - 10:00PM)
Qing Ming Festival
Qing Ming Festival AEON Phnom Penh Store #132, Street Sothearos, Sangkat Tonle Bassac Khan Chamkarmon 16 March - 05 April (8:00AM - 10:00PM)
Special Offer
Special Offer AEON MaxValu Express BKK 51 #09, St.51 corner 360, BKK1, Phnom Penh 01st - 31st March, 2021
Women’s Day
Women’s Day AEON Phnom Penh Store #132, Street Sothearos, Sangkat Tonle Bassac Khan Chamkarmon 23rd February - 8th March, 2021

បេ​សកម្ម​របស់​យើង

ហាងទំនិញទូទៅដំបូងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានសម្លៀកបំពាក់សំលៀកបំពាក់និងគ្រឿងសង្ហារិមរស់នៅចាំបាច់សម្រាប់អតិថិជន។

2021-03-02 00:00:00
2021-03-02 00:00:00
2021-03-02 00:00:00
2021-03-02 00:00:00
2021-03-02 00:00:00
2021-03-02 00:00:00

ស្វែងរកការងារ

ហាងទំនិញទូទៅដំបូងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានសម្លៀកបំពាក់សំលៀកបំពាក់និងគ្រឿងសង្ហារិមរស់នៅចាំបាច់សម្រាប់អតិថិជន។

Accounting Senior Officer Accounting
ចរចា ផុតកំណត់: 31 Mar 2021
Human Resource Manager Human Resources
ចរចា ផុតកំណត់: 10 Mar 2021
Assistant Manager IT Information Technology
ចរចា ផុតកំណត់: 31 Mar 2021
IT Senior Officer Information Technology
ចរចា ផុតកំណត់: 31 Mar 2021
IT Senior Officer Information Technology
ចរចា ផុតកំណត់: 31 Mar 2021
Marketing Senior Officer Marketing
ចរចា ផុតកំណត់: 02 Mar 2021