ព្រឹត្តិការណ៍និងការផ្សព្វផ្សាយ

ហាងទំនិញទូទៅដំបូងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានសម្លៀកបំពាក់សំលៀកបំពាក់និងគ្រឿងសង្ហារិមរស់នៅចាំបាច់សម្រាប់អតិថិជន។

Khmer New Year Promotion
Khmer New Year Promotion #132, Street Sothearos, Sangkat Tonle Bassac Khan Chamkarmon, Phnom Penh 16 March - 18 April (8:00AM - 10:00PM)
Qing Ming Festival
Qing Ming Festival #132, Street Sothearos, Sangkat Tonle Bassac Khan Chamkarmon 16 March - 05 April (8:00AM - 10:00PM)
Women’s Day
Women’s Day #132, Street Sothearos, Sangkat Tonle Bassac Khan Chamkarmon 23rd February - 8th March, 2021