មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគម្រោងផែនការហាង-០១មុខតំណែង

ពិ​ព៌​ណ​នា​ពី​ការងារ

 • Make layout plan/drawing /3D proposal ( Architecture drawing / MEP drawing )
 • Developing Schedule / Developing Budget and propose to G4
 • Recruit contractor
 • Arrange Tender document and submit to G4
 • Negotiation price with contractor
 • Receive and check quotation tender from contractor and discuss with G4
 • Take action of any store problem immediately ( PIC )
 • Site Monitoring & Reporting Daily/Weekly Progress to G4
 • Control Quality and following standard
 • Present Each project handle to Management as schedule
 • Contact contractors/supplier and received quotation and discuss with G4 then send to each department request
 • Sourcing equipment and construction material
 • Feedback Concess Renovation design & schedule
 • Receiving Oversea Equipment and arrange installation
 • Updating receiving oversea equipment schedule to G4
 • Submit Approval Document to Management and follow up progress
 • Received and Submit Construction Handover to Head of Department/GM/ Store Manager and pass to Accountant
 • Follow up supplier / contractor payment
 • Participate in company events such stock take, tree planting and other Corporate Social Responsibility as assigned.
 • To attend training sessions and meetings as and when required.
 • Other duties will be assigned by Management

តម្រូវការការងារ

 • Bachelor’s Degree in architecture or interior design
 • Working experiences at least 2 years in the construction field or international projects
 • Good knowledge of Khmer and English in Speaking and Writing Ability to perform under pressure.
 • Computer Literature, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Auto Cad, Sketch up…
 • Knowledge of technical specification
 • Good communication and interpersonal skill.
 • Computer skill: Ms. Words/Excels/PPT,
 • Other skills: Communication and interpersonal skill
 • Ability to perform under pressure and positive attitude
 • Good Health condition & teamwork
 • Willing to learn new things
 • Creative perception and honestly
 • Able to work rotate weekend or holiday

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

 Contact      Recruitment Team

Phone        +855 96 59 79 021​(Phnom Penh)

+855 10 568 535 (Sen Sok)

+855 93 207 456 (Mean Chey)

Email         [email protected]

Website    https://aeoncambodia.com/careers/

LinkedIn   AEON Cambodia Co., Ltd

Facebook   Aeon – Cambodia Jobs

Address     2nd floor #132, Street Sothearos, Sangkat Tonnle Bassac, Khan Chamkamorn, Phnom Penh

អំពីក្រុមហ៊ុន

AEON Cambodia Co., Ltd. is the first large general merchandise store in Cambodia that introduces the most modern life style merchandise to our customers. We welcome dynamic, purpose driven individuals who desire to make an impact and leave an impression in the best environment of success to join our team.

អត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ :
– ធានារ៉ាប់រងជីវិត
– សេវាធានារ៉ាប់រង បសស
– ប្រាក់លើកទឹកចិត្តពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ
– ប្រាក់ឧបត្ថម្ភការមកទៀងទាត់
– ប្រាក់ឧបត្ថម្ភថ្លៃសាំង
– ការដំឡើងប្រាក់ខែប្រចាំឆ្នាំ
– ប្រាក់ថែមម៉ោង
– ប្រាក់អតីតភាពការងារ
– វិភាគទានបុណ្យសព
– ប្រាក់ឧបត្ថម្ភការធ្វើការវេនយប់
– ប្រាក់ចំណងដៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងអំណោយពេលសម្រាលបុត្រ
– ការបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់ការទិញទំនិញ
– ប្រាក់បន្ថែមជំនាញ

អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗក្រៅពីហិរញ្ញវត្ថុ
– ការឈប់សម្រាកប្រចាំខែ ៦-៧ថ្ងៃក្នុង១ខែ
– អាហារមួយពេលក្នុង០១ថ្ងៃធ្វើការ
– ច្បាប់សម្រាកពិសេស
– ឯកសណ្ឋាន
– ការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ
– ការឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិ

– ការឈប់សម្រាកមាតុភាព
– ការឈប់សម្រាកសម្រាប់បុគ្គលិកបុរសពេលភរិយាសម្រាលបុត្រ
– ការឈប់សម្រាកពេលរៀបអាពាពិពាហ៏
– ការឈប់សម្រាកឈឺ និងឈឺរយៈពេលវែង
– ច្បាប់ឈប់សម្រាកព្យាបាលជំងឺកូវីដ១៨
– ច្បាប់ឈប់សម្រាកចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩
– ការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់បុគ្គលិកដែលមានអតីតភាពការងារវែង

ផ្សេងៗ
– កម្មវិធីជប់លៀងប្រចាំឆ្នាំ និង ខួបកំណើតបុគ្គលិកប្រចាំខែ
– ដំណើរកំសាន្តប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់បុគ្គលិក
– ឱកាសអភិវឌ្ឍន៍អាជីពការងារ
– ការបណ្តុះបណ្តាលក្នុង និងក្រៅប្រទេស