ថប់វែលយូ

ចែករំលែក:

ថប់វែលយូ ជាយីហោផ្ដាច់មុខរបស់អ៉ីអន បង្កើតទ្បើងដំបូងនៅឆ្នាំ១៩៧៤ នឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះទៅជា ថប់វែលយូ នៅឆ្នាំ ២០០០ ដោយមានការចូលរួមពីអតិថិជនរបស់អ៉ីអន និងស្តង់ដារគុណភាពដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់អ៉ីអន ជាមួយទស្សនៈវិស័យ “ធ្វើឲ្យការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អតិថិជនកាន់តែមានភាពរីករាយ”។ ថប់វែលយូ បានក្លាយជាយីហោឈានមុខគេ នៅជប៉ុនទាំងទៅលើការលក់ និងទំនុកចិត្តពីអតិថិជន ដែលតែងតែគិតពីមតិយោបល់របស់អតិថិជនជាធំ។