រីករាយថ្ងៃបើកបវេសនកាលថ្មីជាមួយនឹង Kidzooona នៅផ្សារទំនើប អ៉ីអន មានជ័យ!

ចែករំលែក:

កាន់តែពិសេស មានការចែកជូនគូប៉ុងបញ្ចុះតម្លៃ ៥០% ទៅលើការចូលកំសាន្តនៅ Kidzooona នៅផ្សារទំនើបអ៉ីអន មានជ័យ។

Kidzooona-GMS3

ការផ្ដល់ជូននេះ ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៨ រហូតដល់ថ្ងៃទី ២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២៣ មានតែនៅ ផ្សារទំនើប អ៊ីអនមានជ័យ តែប៉ុណ្ណោះ ។
សូមអរគុណសម្រាប់ការជាវទំនិញនៅផ្សារទំនើប អ៉ីអន។