ចំណេញ ៥ដុល្លារ ពី Mastercard តាមរយៈអុីអន អនឡាញ

ចែករំលែក:

ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 5ដុល្លារ សម្រាប់ការចំណាយចាប់ពី 20ដុល្លារ នៅ AEON Online ជាមួយ Mastercard។

រាល់ការបញ្ជាទិញចាប់ពី ២០ដុលា្លរឡើងទៅលោកអ្នកនឹងទទួលបាន ការបញ្ចុះ ៥ដុល្លារភ្លាម ដោយទូទាត់ប្រាក់ជាមួយ Mastercard តាមរយៈ អ៉ីអន អនឡាញ។

លើសពីនេះទៅទៀតសម្រាប់ការទូទាត់តាមរយៈ Mastercard របស់ធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈ(Campu Bank) និងទទួលបានប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ ២ដុល្លារភា្លមៗចូលទៅកាន់គណនីរបស់លោកអ្នក។

សុពលភាពនៃការផ្តល់ពិសេស

រៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2023 រហូតដល់ថ្ងៃទី 30 មេសា ឆ្នាំ2023 ឬរហូតដល់អស់ពីស្តុក។

ខ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ

  1. ការផ្តល់ពិសេសនេះផ្តល់ជូន Mastercard គ្រប់ប្រភេទទាំងអស់។
  2. ទូទាត់ជាមួយ Mastercard ចាប់ពី 20ដុល្លារ នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃភ្លាមៗ 5ដុល្លារ។
  3. អតិថិជនម្នាក់អាចទទួលបានការផ្ដល់ជូនពិសេសនេះបាន ១ដង តែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ។
  4. អតិថិជនម្នាក់អាចទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេសនេះច្រើនបំផុត ៥ដង តែប៉ុណ្ណោះ។
  5. សម្រាប់អតិថិជន ១០០អ្នកដំបូង ក្នុង១ថ្ងៃ។
  6. តម្រូវទូទាត់តាមរយៈបណ្តាញទូទាត់អនឡាញរបស់ធនាគារកម្ពុ។
  7. ប័ណ្ណទឹកប្រាក់ដែលផ្តល់ជូន គឺមានចំនួនកំណត់ អ្នកមកមុនទទួលបានមុន ឬការផ្តល់ជូននឹងបន្តរហូតដល់ប័ណ្ណទឹកប្រាក់អស់ពីស្តុក។
  8. ធនាគារកម្ពុ ក្រុមហ៊ុន Mastercard និង AEON កម្ពុជា សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌ ឬបញ្ចប់កម្មវិធីនេះដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

*បញ្ជាក់៖ សម្រាប់ការបញ្ជាទិញនៅលើគេហទំព័រកម្មវិធីទូរស័ព្ទ អ៉ីអន អនឡាញតែប៉ុណ្ណោះ។