ឱកាសការងារចំនួន 11 មុខតំណែង

ចូលរួមជាមួយក្រុមការងាររបស់យើងដែលមានភាពចម្រុះ និងប្រកបដោយថាមវន្ត

ស្វែងរកការងារតាមផ្នែក
តំណែង
  • អ៉ីអន ភ្នំពេញ
  • ចរចា
មន្រ្តីគណនេយ្យ
ថ្ងៃផុតកំណត់: 31/07/2022
  • ចរចា
  • អ៉ីអន ភ្នំពេញ
  • ចរចា
វេជ្ជបណ្ឌិត
ថ្ងៃផុតកំណត់: 31/07/2022
  • ចរចា
សវនករផ្ទៃក្នុង
ថ្ងៃផុតកំណត់: 31/07/2022
ជំនួយការផ្នែកបញ្ជាទិញ
ថ្ងៃផុតកំណត់: 31/07/2022
  • ចរចា
មន្រ្តីជ្រើសរើសបុគ្គលិក
ថ្ងៃផុតកំណត់: 31/07/2022
  • ចរចា
  • ចរចា