ទទួលបានប័ណ្ណទឹកប្រាក់អេឡិចត្រូនិក ៥ដុល្លារ ពី អ៊ីអន អនឡាញ

ចែករំលែក:

ទទួលបានប័ណ្ណទឹកប្រាក់អេឡិចត្រូនិកត្រឡប់វិញ ៥ដុល្លារ រាល់ការចំណាយចាប់ពី ៤០ដុល្លារឡើងទៅ ពី អ៊ីអន អនឡាញរាល់ការបញ្ជាទិញតាមរយៈ អ៊ីអន អនឡាញ។

រយៈពេលប្រូម៉ូសិន

ចាប់ពីថ្ងៃទី ២ រហូតដល់ ១១ មិថុនា ២០២៣ ឬរហូតដល់អស់ពីស្តុក

ខ និង លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ

  • អតិថិជនម្នាក់អាចទទួលបានការផ្តល់ជូននេះច្រើនបំផុត ៥ដង និងក្នុង ១ថ្ងៃ តែ ១ដង ប៉ុណ្ណោះ
  • សម្រាប់អតិថិជន ៦០០នាក់ដំបូងប៉ុណ្ណោះ
  • សម្រាប់តែអតិថិជន អ៊ីអន អនឡាញតែប៉ុណ្ណោះ (អ៊ីអន អនឡាញ ភ្នំពេញ អ៊ីអន អនឡាញ សែនសុខនិង អ៊ីអន អនឡាញ មានជ័យ)

សម្រាប់តែការបញ្ជាទិញពី AEON Online website or AEON Online App.