រីករាយទិវាកុមារអន្តរជាតិជាមួយការផ្ដល់ជូនពិសេស

ចែករំលែក:

អបអរសាទរទិវាកុមារអន្តរជាតិ 😍👏

ផ្សារទំនើប អ៊ីអនមានជ័យ មានការផ្ដល់ជូនពិសេស រាល់ការចំណាយអស់ចាប់ពី ៣៥ដុល្លារ នៅកន្លែងលក់សម្ភារៈកុមារទូទៅ (Kid Republic) កន្លែងលក់សម្ភារៈសិក្សាឬសម្ភារៈការិយាល័យ(Stationery) នឹងទទួលបានប័ណ្ណទឹកប្រាក់ ៥ដុល្លារត្រឡប់ទៅវិញ សម្រាប់តែអតិថិជន ៥០នាក់ដំបូង ។

👉កម្មវិធីពិសេសនេះមានតែថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណោះ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅជាន់ទី១ ផ្សារទំនើប អ៊ីអនមានជ័យ កន្លែងលក់សម្ភារៈកុមារទូទៅ និងកន្លែងលក់សម្ភារៈសិក្សា និងការិយាល័យ ។

សូមអរគុណចំពោះការជាវទំនិញនៅផ្សារទំនើប អ៊ីអន!