ការផ្ដល់ជូនពិសេសពី កម្មវិធីចុងសប្ដាហ៍ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ខែ សីហា!

ចែករំលែក:

កម្មវិធីចុងសប្ដាហ៍ដ៏អស្ចារ្យ គឺជាការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសជារៀងរាល់ ថ្ងៃសុក្រ ដល់ អាទិត្យនៃដើមសប្តាហ៏ក្នុងខែនីមួយៗ ទៅលើផលិតផលជាច្រើនដូចជា គ្រឿងទេស អាហារប្រចាំថ្ងៃ និងការថែទាំផ្ទាល់ខ្លួន។

ចង់ដឹងមានទំនិញអ្វីពិសេសខ្លះ នៅថ្ងៃទី ៤ ដល់ ទី ៦ សីហា ២០២៣នេះ?

កុំភ្លេចអញ្ជើញមក មានទំនិញបញ្ចុះតម្លៃជាច្រើនកំពុងរង់ចាំអ្នក ដែលមានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតទៅដល់ ៥០% មាននៅផ្សារទំនើបអ៉ីអន ទាំង៣សាខា នៅជាន់ផ្ទាល់ដី!

កម្មវិធីចុងសប្ដាហ៍ដ៏អស្ចារ្យ គឺជាការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសជារៀងរាល់ ថ្ងៃសុក្រ ដល់ អាទិត្យនៃដើមសប្តាហ៏ក្នុងខែនីមួយៗ ទៅលើផលិតផលជាច្រើនដូចជា គ្រឿងទេស និង អាហារប្រចាំថ្ងៃ។

For more Infomation :
Official Facebook Page: AEON Retail Cambodia
Instagram: aeon_retail_cambodia
Official Telegram Channel: AEON Retail Cambodia
YouTube: AEON Retail Cambodia

Download: AEON Online App