ការបញ្ចុះតម្លៃដ៏អស្ចារ្យនៅផ្សារទំនើបអ៊ីអន មានជ័យ

ចែករំលែក:

ការបញ្ចុះតម្លៃដ៏អស្ចារ្យដែលពុំធ្លាប់មានពីមុនមក ពីផ្សារទំនើបអ៊ីអនមានជ័យ!

សម្រាប់អតិថិជនដែលមិនទាន់ទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេស នៅមិនទាន់ហួសពេលទេ ផ្សារទំនើបអ៊ីអនមានជ័យ និងធ្វើការ បញ្ចុះតម្លៃពិសេស ចំណេញកាន់តែជាច្រើនជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃទៅលើប្រភេទទំនិញមួយចំនួន រហូតដល់ទៅ ៧០%

ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះនឹងបន្តររហូតដល់ ថ្ងៃទី ០៦ សីហា ២០២៣ នៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនមានជ័យ ទីតាំងស្ថិតននៅជាន់ផ្ទាល់ដី

Visit our social media page to get the latest updates!

Facebook AEON Retail Cambodia

Instagram aeon_retail_cambodia
Telegram AEON Retail Cambodia