សប្ដាហ៍បញ្ចុះតម្លៃសម្ភារប្រើប្រាស់របស់ហាង ហូម ខរឌី

ចែករំលែក:

ហូម ខរឌី គឺជាផលិតផលផ្ដាច់មុខរបស់ អ៊ីអន សម្រាប់សម្ភារប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះ ដែលបានរៀបចំកម្មវិធីសប្ដាហ៍បញ្ចុះតម្លៃប្រចាំត្រីមាស។ ការផ្ដល់ជូននេះចាប់ពីថ្ងៃទី ១៤ រហូតដល់ថ្ងៃទី ២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ មាននៅសាខា ផ្សារទំនើប អ៊ីអន ទាំង៣សាខា។ ផ្សារទំនើប អ៊ីអន​ ភ្នំពេញ, ផ្សារទំនើប អ៊ីអន សែនសុខ និង ផ្សារទំនើប អ៊ីអន មានជ័យ ។