ពិធីបុណ្យ ឈីស៊ី

ចែករំលែក:

ធ្លាប់ដឹងអត់ថាគេប្រារព្ធបុណ្យ ឈីស៊ី ដើម្បីអ្វី?🤔 ហើយមានអ្វីពិសេសនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះ 🥳🥰 💁តោះ សូមចូលទស្សនាទាំងអស់គ្នាណា