កម្មវិធីចុងសប្ដាហ៍ដ៏អស្ចារ្យ ក្នុងខែទីមួយនៃឆ្នាំ ២០២៤

ចែករំលែក:

🛒កម្មវិធីចុងសប្ដាហ៍ដ៏អស្ចារ្យ គឺជាការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសជារៀងរាល់ ថ្ងៃសុក្រ ដល់ អាទិត្យនៃដើមសប្តាហ៏ក្នុងខែនីមួយៗ ទៅលើផលិតផលជាច្រើនដូចជា គ្រឿងទេស និង អាហារប្រចាំថ្ងៃដែលមានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតទៅដល់ ៥០%🍝🍜🍗🥗

ទំនិញបញ្ចុះតម្លៃជាច្រើនកំពុងរង់ចាំអ្នក ជួបគ្នាចុងសប្តាហ៍នេះ

នៅផ្សារទំនើបអ៊ីអន ទាំង៣សាខា នៅជាន់ផ្ទាល់ដី!

For more Infomation :
Official Facebook Page: AEON Retail Cambodia
Instagram: aeon_retail_cambodia
Official Telegram Channel: AEON Retail Cambodia
YouTube: AEON Retail Cambodia

Download: AEON Online App