ទទួលបានតម្លៃពិសេសសម្រាប់ការកក់ពី អ៊ីអន អនឡាញ

ចែករំលែក:

ចំណេញលើសពីចំណេញជាមួយផ្សារទំនើប អ៊ីអន ទទួលបានតម្លៃពិសេសរួមជាមួយការផ្តល់ជូនពិសេស សម្រាប់អតិថិជនដែលបានធ្វើការកក់ទុកមុនទៅលើ ជ្រូកខ្វៃ ទាខ្វៃ ទាផ្លិត ជាមួយអ៊ីអន អនឡាញ។

chinese-hungry-ghost-reservation
  • រាល់ការកក់ទុកមុនទៅលើ ជ្រូកខ្វៃ ៣គីឡូ នឹងទទួលបាន កូកាកូឡាដប ចំណុះ ១.៥លីត្រ ២ដប *និងការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស*
  • រាល់ការកក់ទុកមុនទៅលើ ជ្រូកខ្វៃ ចាប់ពី ៥ ដល់ ១៥គីឡូ នឹងទទួលបាន ទាខ្វៃ ១ ក្បាល *និងការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស* 
  • រាល់ការកក់ទុកមុនទៅលើ ទាខ្វៃ ១ និងទទួលបាន កូកាកូឡាដប ចំណុះ ១.៥លីត្រ ១ដប
  • រាល់ការកក់ទុកមុនទៅលើ ទាផ្លិត ១ និងទទួលបាន កូកាកូឡាដប ចំណុះ ១.៥លីត្រ ១ដប

*លក្ខខណ្ឌក្នុងការកក់ទុកមុន* 

  • ទទួលការកក់ទុកមុនចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី ២៨ សីហា ២០២៣ ប៉ុណ្ណោះ
  • តម្រូវឲ្យអតិថិជនបង់ប្រាក់ជាមុន
  • អតិថិជនអាចទទួលទំនិញបាននៅថ្ងៃបន្ទាប់ ឬថ្ងៃ*ដែល* អតិថិជនចង់បាន បន្ទាប់ពីធ្វើការកក់ទុកមុន

អតិថិជនអាចធ្វើកក់ទុកមុនបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម

ផ្សារទំនើបអ៊ីអន ភ្នំពេញ  +855 96 892 0 289 

ផ្សារទំនើបអ៊ីអន សែនសុខ ស៊ីធី  +855 96 892 1 289

ផ្សារទំនើបអ៊ីអន មានជ័យ  +855 96 892 7 289

សម្រាប់ការកក់តាមរយៈ អ៊ីអន អនឡាញប៉ុណ្ណោះ!

ទាញយកកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃឥឡូវនេះ AEON Online